NIEZALEŻNY ZWIĄZEK

ZAWODOWY PRACOWNIKÓW

Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

List otwarty:

03 Mar 2020

Dnia 31 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji NIEZALEZNEGO ZWIAZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU.

Powstały Związek jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją, powołaną do reprezentowania oraz ochrony praw i interesów zawodowych i socjalno – bytowych swoich członków oraz innych pracowników Uczelni.

Główne cele Związku to m.in:

 1. zabezpieczenie, praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej,wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. kształtowanie, etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązkówpracowniczych,
 3. dążenie do zapewnienia pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacjizawodowych i adaptacji społeczno – zawodowej,
 4. ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członkówZwiązku i ich rodzin,
 5. szerzenie zasad demokracji, praworządności, sprawiedliwości społeczneji występowanie w obronie godności człowieka, uniwersalnych wartości humanitarnych i koleżeńskiej solidarności.

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego jest pierwszą i do tej pory jedyną tego typu organizacją pracowników w naszej Uczelni. Strukturalnie nie jest związany z żadną zewnętrzną organizacją związkową, aczkolwiek będzie współpracował z każdą z nich, jak również innymi organizacjami społecznymi, w zakresie realizowanych celów.

Zarząd deklaruje że działalność Związku ukierunkowana będzie na współdziałanie z kierownictwem Uczelni tak, aby miejsce pracy każdego pracownika było:

 1. bezpieczne,
 2. wolne od politykii w którym:
 3. awans i droga kariery zawodowej oraz wynagrodzenia nie będą uzależnioneod przekonań, znajomości, koneksji rodzinnych czy towarzyskich albo przynależnościpartyjnej,
 4. doceniana będzie wyłącznie praca i zaangażowanie zawodowe,
 5. przepisy aktów prawnych, podejmowanych przez organy Uczelni, będą zrozumiałe,przejrzyste, zgodne z polskim i europejskim porządkiem prawnym oraz duchemakademickim i będą mieć cechy prawa sprawiedliwego,
 6. w którym będą przestrzegane podstawowe konstytucyjne zasady i aksjologia państwaprawa: demokracji, praworządności i sprawiedliwości społecznej.

Uczelnia nasza jest wspólnotą prawną. Członkowie jej poszczególnych grup, t. j. nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i studentów, mają zagwarantowane ustawami możliwości realizacji swoich interesów jednostkowych

i grupowych i dlatego muszą być one uzgadniane i harmonizowane drogą tylko rozwiązań prawnych.

Dlatego Zarząd Związku będzie prowadzić systemowe badania rozpoznania potrzeb pracowników Uczelni; tego, czego oczekują w zakresie realizacji wymienionych wyżej celów, jakie napotykają trudności w swojej pracy, błędy czy nieprawidłowości. Stosownie do tego zaproponowany zostanie model partycypacyjny w podejmowaniu decyzji przez organy Uczelni, który wyprzedzą takie m.in. działania, jak: opiniowanie przez Związek statutowo – regulaminowych aktów prawnych, dot. organizacji pracy, wynagradzania, przyznawania nagród i premiowania, proponowanie nowych rozwiązań czy uczestniczenie w rozstrzyganiu ewentualnych indywidualnych sporów między pracownikami a przełożonymi.

Jesteśmy przekonani, że dla Kierownictwa Uczelni będziemy poważnym i odpowiedzialnym partnerem, współuczestniczącym w rozwiązywaniu tych wszystkich spraw, które kształtować będą porządek społeczno – prawny Uczelni. Uważamy, iż wspólnie zadbamy o prawidłowe relacje na linii: pracodawca – pracownik, jak również obejmujące wzajemne stosunki społeczne między pracownikami. Tylko w ten sposób Uczelnia stanie się prawdziwym drugim domem, a praca – zaczynem jej misji służebnej wobec społeczności lokalnej i regionalnej.

Zachęcamy i zapraszamy do wstąpienia do Związku tych, którzy jeszcze do niego nie należą. Uczestnictwo w nim jest niezbywalnym prawem każdego z nas. Pracodawca liczy się zawsze z głosem silnego związku zawodowego, a jego siłą jesteśmy my – jego członkowie.

Wszelkie niezbędne informacje będą zawarte są na stronie internetowej uczelni w biuletynie informacji publicznej, gdzie również znajdzie się wskazanie siedziby Związku i dane, obejmujące m.in. akty normatywne Związku, plany pracy, terminy dyżurów przedstawicieli organów Związku i inne ważne zagadnienia, dotyczące działalności Związku. Informujemy również, iż w miesiącu lutym b.r. będzie miał on swoją stałą siedzibę w budynku Uczelni, znajdującym się przy ul. Łódzkiej 149.

Zarząd Związku:

Andrzej Kwiatkowski Jacek Ryszard Wdowczyk Marek Wroński