NIEZALEŻNY ZWIĄZEK

ZAWODOWY PRACOWNIKÓW

Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

A P E L

02 Kwi 2020

W związku z pandemią koronawirusa prosimy wszystkich członków naszej Wspólnoty  Akademickiej o szczególną troskę,  dbałość i szacunek dla społecznych i prawnych relacji międzyludzkich. Podejmowane czynności na stanowisku pracy, a w związku z tym indywidualne decyzje, głównie pracowników służb administracyjnych i Władz Uczelni, odnoszą się do sytuacji, których nie znaliśmy do tej pory i trudno definiowalnych w przyszłości.

Działania, podjęte dotąd na Uczelni i aktualizowane na bieżąco, mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia oraz stworzenia w tej niecodziennej sytuacji  optymalnych warunków do wykonywania koniecznych do funkcjonowania Uczelni obowiązków na płaszczyźnie zarówno administracyjnej, jak i dydaktycznej.

W związku z tym dziękujemy Władzom Uczelni, Kierownictwu wszystkich jednostek organizacyjnych, radczyniom prawnym, szefom i członkom różnych podmiotów zespołowych,  którzy  sumiennie i w sposób zdyscyplinowany pełnią odpowiedzialnie swoją pracę. Ma ona najczęściej  charakter „zdalny”, co tym bardziej stwarza trudne do określenia problemy, wpływające  w wysokim stopniu na emocje i postrzeganie świata. Mimo tych problemów trwa w dalszym ciągu działalność dydaktyczna, tworzone są ważne komisje, przygotowano i przeprowadzono wybory, prowadzona jest księgowość, wypłacane na czas wynagrodzenia itd.

            Dziękujemy  szczególnie tym spośród Państwa, którzy dalej pracują w pomieszczeniach Uczelni, troszczą się o powierzone składniki majątkowe i przygotowują ją do rozpoczęcia działalności. To dzisiaj jedyny odcinek pracy, na którym mają miejsce bezpośrednie kontakty międzyludzkie, co związane jest przecież z zagrożeniem zdrowotnym. Życie przyniosło nowe doświadczenia i okazało się, że działalność pracowników, nie będących pracownikami akademickimi,  ma niezwykłe miejsce. Jest równie znacząca i ważna, jak i działalność doktorów czy profesorów w innych sferach działalności Uczelni. Dlatego upomnieliśmy się o równe prawa tej grupy co do wysokości m.in. funduszu nagrodowego i premiowego, o godną, sprawiedliwą płacę, co znajdzie swoje właściwe miejsce w nowym „Regulaminie wynagradzania”.

Apelujemy do Państwa o mądre, dobre życie w czasie pandemii, o racjonalne podejmowanie działań.   Ten czas ogromnej niepewności, zagubienia, zagrożenia, które jest wszechobecne, a przy tym niezauważalne, powinniśmy wykorzystać do właściwego określenia najważniejszych wartości życia dla siebie, w relacjach z członkami rodziny czy współpracownikami. W tej chwili, jak o tym jesteśmy głęboko przekonani, tworzy się nowa jakość naszej Uczelni, zmierzającej ku przekształceniu w Akademię Kaliską. Obok związanych z tym form, struktury, więzi organizacyjnych ważne będą także  poczucie wspólnoty, świadomość identyfikacji celów ogólnych z indywidualnymi, odpowiedzialność za innych, a także życzliwość, szacunek.

   W  okolicznościach szalejącej pandemii wyjątkowego znaczenia nabiera bezpieczeństwo zdrowia i życia, dlatego zwracamy się do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych i porządkowych, bezwzględne przestrzeganie wydawanych przez nie zakazów i nakazów.  

Nie wiemy, jak długo będzie trwał obecny stan, nie mamy dostatecznych informacji w zakresie stanu funduszów publicznych, budżetu państwa, co jest bezpośrednio związane z budżetem Uczelni. I dlatego skromne środki finansowe naszego Związku przeznaczymy na pomoc tym, którzy standard życia obniży się na tyle, iż bez pomocy innych nie dadzą sobie rady.

Aczkolwiek wszelkie narzędzia instytucjonalne do budowania więzi zaufania mają Władze Uczelni, to jednak od nas wszystkich zależy, jacy wyjdziemy z obecnego zagrożenia. Również na nas, na członkach naszego Związku Zawodowym, spoczywa ogromna odpowiedzialność. Zamierzamy tak organizować nasze działania, aby ich podstawą były  wskazane powyżej wartości życia jednostkowego i zbiorowego, poczucie misji, zawierające idee zaspokajania potrzeb społecznych zgodnie z konstytucyjną ideą sprawiedliwości.

Pamiętajmy o słowach Cz. Miłosza: „spisane będą czyny i rozmowy.”

Kalisz, 2020-04-01

Andrzej Kwiatkowski        Jacek Wdowczyk         Marek Wroński